Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego pragniemy przesłać Państwu poniżej informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. Piastów 56B, 31-625 Kraków, NIP: 6783183148, („Administrator” lub/i „firma BASTA”).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres email: biuro@basta.net.pl

W celu prowadzenia działalności firma BASTA zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o klientach. W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować: 

• dlaczego i w jaki sposób firma BASTA gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe; 

• na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; 

• jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. 

W niniejszej klauzuli informacyjnej firma BASTA informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących: 

a) klientami, w tym potencjalnymi klientami, firmy BASTA, 

b)wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów, 

c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”). 

Dane przetwarzane są przez firmę BASTA wówczas, gdy: 

• jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

• jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

• jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w osobowych,  szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

W przypadku zawierania umowy pomiędzy Państwem a firmą BASTA, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz firmą BASTA. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez firmę BASTA (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości wystawienia faktury). 

Ponadto dane będą wykorzystywane w celu realizacji zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

Dane będą także wykorzystywane w celu przesyłania ofert handlowych (tzw. marketing bezpośredni) oraz w celu kontaktu z osobami /kontaktowymi po stronie Klienta. 

Państwa dane mogą być przekazane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez firmę BASTA:

a)  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b)  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

c)  podmiotom współpracującym z firmą BASTA przy obsłudze spraw prawnych, księgowych;

d)  podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz firmy BASTA;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez firmę BASTA:

a)  przez czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);

b)  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umów handlowych w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów

c)  realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy BASTA np. dochodzenia roszczeń lub przez czas realizowania marketingu bezpośredniego przez firmę BASTA

Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

• żądania usunięcia danych (tylko w określonych sytuacjach np. gdy nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem),

• żądania od Aadministratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo wniesienia sprzeciwu (w razie przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego) 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@basta.net.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BASTA Barczyk i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. Piastów 56B, 31-625 Kraków, NIP: 6783183148

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

---